Opšta internistička ambulanta

U okviru Opšte internističke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: priprema pacijenata za internistički pregled (EKG, TA, temperatura), terapijske procedura nakon utvrđivanja potreba za istim i opservacija pacijenata nakon sprovedene terapije (transfuzije krvi), konsultativni pregledi, upućivanje na hospitalizaciju nakon utvrđene potrebe za istim i zdravstveno vaspitni rad.