Infektološka ambulanta

U okviru Infektološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: pripreme pacijenata za pregled, pregledi pacijenata, ukazivanje na specifičnosti određenih oboljenja i mjere prevencije kod istih, prijava infektivnih bolesti u epidemiološku službu, savjetovalište za HIV uz dobrovoljno povjerljivno savjetovanje i testiranje na HIV, edukacija pacijenata, porodice i dr. Podjela edukativnog i promotivnog materijala i prijedlozi i preporuke za dalje dijagnostičke pretrage.