Dnevna bolnica

U okviru Dnevne bolnice obavljaju se sledeći poslovi: pacijenti kojima je poslije učinjenih specijalističih ili supspecijalističkih pregleda predložena jednodnevna parenteralna terapija zadržavali bi se i tokom terapije bili bi praćeni od strane sestre i ordinirajućeg doktora. Obavljaju se kontrolni pregledi: EKG pregledi, laboratorijski nalazi, kontrolni specijalistički ili supspecijalistički pregledi. Pacijenti koji treba da prime transfuzijsku krv, supstitucionu ili drugu terapiju (jednodnevnu). Pacijenti koji zahtjevaju opservaciju u periodu obrade neke laboratorijske pretrage i konačne odluke o indikaciji za prijem u bolnicu. Moribundni pacijenti koji se upućuju u bolnicu po procjeni doktora radi observacije. U slučaju promjene toka bolesti tokom terapije pacijenti bi se iz ovog odsjeka premještali na Odjeljenje na nastavak liječenja.